Twój koszyk

Darmowa dostawa od 300 zł

Obsługa klienta – tel.: 887 961 781

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego http://pijalniadarynatury.pl/, w którym przedstawione zostały informacje o sposobie składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie, a także procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep http://pijalniadarynatury.pl/ należy do Acmella sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Włodarzewskiej 55G/9 w Warszawie (02-384), NIP: 7010528255 oraz REGON 363193816

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwość odnośnie niniejszego regulaminu zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z biurem obsługi klienta: sklep@pijalniadarynatury.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

Zespół Pijalni Ziół Dary Natury

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://pijalniadarynatury.pl/stage/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://pijalniadarynatury.pl/stage
 5. Sprzedawca –  Acmella sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Włodarzewskiej 55G/9 w Warszawie (02-384), NIP: 7010528255 oraz REGON 363193816

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów udostępnionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenie zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie. 
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego uzupełnianego opcjonalnie na etapie składania zamówienia. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@pijalniadarynatury.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie, jako gość lub jako zarejestrowany klient, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 3. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki, cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminu dostawy.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie w opcji przedpłaty stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 
 6. Przy wyborze opcji płatność on-line, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania opłaty za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia i instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez system Sklepu. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, zamówienie automatycznie przechodzi w tryb realizacji.
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej. Tym samym, to Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie podane dane, a zwłaszcza dane dostawy.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. 
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że zostały spełnione warunki „Darmowej Dostawy”. 
 4. „Darmowa Dostawa” obowiązuje wyłącznie przy zamówieniach na kwotę minimum 300 zł brutto
 5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy. Po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane przez system Sklepu.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do dostawy Kupującemu, albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do przekazania Kupującemu.
 4. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub anulować je w całości do momentu przygotowania zamówienia do przekazania Kupującemu. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez pilny kontakt z obsługą sklepu: sklep@pijalniadarynatury.pl . Sprzedawca jednak nie gwarantuje, że zmiany zostaną uwzględnione przed dostawą, ze względu na ściśle określony harmonogram przygotowania zamówień.
 5. Jeśli zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, realizacja zamówienia zostanie czasowo wstrzymana. W przypadku niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, który nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż przeciągu 14 dni).
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi standardowo od 1-3 dni roboczych, maksymalnie do 6 dni roboczych. Jeśli stwierdzono brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu, czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (oczekiwanie na towar, anulowanie zamówienia i zwrot kosztów)
 7. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie lub finalizacji zamówienia z wyborem opcji płatności za pobraniem (możliwej przy odbiorze, jedynie w przypadku towarów a asortymentu sklepowego Dary Natury). 
 9. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie proces przekazywania zamówienia Kupującemu.
 10. Przekazywanie zamówienia Kupującemu realizowane jest w sposób wybrany przez Kupującego na etapie składania zamówienia. 
 11. Czas przekazywania zamówienia Kupującemu zależny jest od wybranej przez Kupującego metody i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.
 12. Opłacone zamówienia z opcją odbioru osobistego oczekują na odbiór przez Kupującego maksymalnie do 3 tygodni. Nieodebranie po tym czasie skutkuje anulowaniem zamówienia i zwrotem wszystkich środków na konto Kupującego, z którego opłacone zostało zamówienie.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Od momentu przekazania zamówienia w ręce Kupującego, zwrotowi nie podlegają produkty spożywcze nieposiadające hermetycznego zamknięcia, tj. folii, banderoli lub innego rodzaju trwałego zabezpieczenia oraz produkty uszkodzone, noszące ślady użytkowania, produkty z terminem przydatności do spożycia krótszym niż 7 dni oraz pojedyncze produkty będące częścią większej całości, np. zestawu produktów.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. W odpowiedzi na oświadczenie Konsument otrzyma dalsze instrukcje i właściwy adres do zwrotu zakupionego towaru. Instrukcje dostępne są również publicznie pod adresem http://pijalniadarynatury.pl/stage/procedura-zwrotu. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Konsument odeśle towar bezpośrednio na adres wskazany przez Sprzedawcę. Przesyłki nadane do Sprzedawcy na punkty odbioru tj.: Paczkomaty, Paczka w Ruchu, Żabka, Orlen, Biedronka, parcelshop itp nie będą odbierane. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://pijalniadarynatury.pl/stage/reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://pijalniadarynatury.pl/stage/polityka-prywatnosci

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
Darmowa dostawa

Dla zamówień powyżej 300 zł

14 dni na zwrot

bez podawania przyczyny

Wygodne formy dostawy

Dostawa lokalna / Paczkomaty

100% Bezpieczne zakupy

SSL / Przelewy24 / Mastercard / Visa